Categorie: "Begrippen"

Verschoningsrecht

Verschoningsrecht is het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie (directe bloedband) met een verdachte of op grond van zijn beroep (arts, journalist in bepaalde mate) heeft om vragen van de rechter niet te beantwoorden. Een getuigen mag zich verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten.

Verplichte procesvertegenwoordiding

Verplichte procesvertegenwoordiding is het beginsel dat een burger alleen een proces mag voeren als hij door een advocaat of procureur vertegenwoordigd wordt. Dit geldt in civiele zaken bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.

Verjaring

Verjaring is de termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat: verkrijgende of bevrijdende verklaring.
Op misdrijven staan verschillende verjaringstermijnen. Eerst was het zo dat moord na achttien jaar verjaarde, nu is dat gelukkig niet meer het geval.

Verhaal

Een verhaal is het recht om een betaling geheel of gedeeltelijk bij iemand anders in rekening te brengen (te verhalen). Een voorbeeld is de sociale dienst die een bijstandsuitkering mag verhalen op de ex-partner van iemand.

Verdachte

Een verdachte is iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Er moet een ‘redelijk vermoeden van schuld zijn’. Een verdachte mag pas dader genoemd worden nadat hij is veroordeeld.

Verbeurdverklaren

Een rechter kan bepalen dat een veroordeelde als extra straf de spullen die bij hem in beslag zijn genomen, kwijtraakt. Zijn spullen worden dan verbeurdverklaard, geconfisqueerd.

Unus-rechtspraak

Met unus-rechtspraak wordt rechtspraak door één rechter (zoals de politierechter) bedoeld. Het gaat daarbij om ‘lichtere’ strafzaken (overtredingen en misdrijven waar relatief lichte straffen op staan).

Tussenvonnis

Een tussenvonnis is een vonnis waarbij de rechter geen eindoordeel geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of verder onderzoek nodig acht waarvan de beslissing van een zaak afhankelijk kan zijn. Lees hier meer.

Transactie

Een transactie (of schikking) is een aanbod van de officier van justitie (OM-transactie) of de politie (politietransactie) aan een verdachte om een boete te betalen. Als hij daarmee akkoord gaat, wordt afgezien van verdere strafvervolging. Zie ook dading.

Toevoeging

Een toevoeging is een beslissing van de Raad voor de Rechtsbijstand waarmee een (minder draagkrachtige) rechtzoekende voor een bepaalde periode een raadsman wordt toegewezen. Ieder hofressort kent een eigen Raad. De Raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener en regelen de betaling van de advocaat.