Categorie: "Verouderd"

Zittende magistratuur

Zittende magistratuur is de aanduiding voor de rechters. Aanduiding voor de rechters. Rechters vallen samen met de officieren van justitie onder de rechterlijke macht. Officieren van justitie worden tot de staande magistratuur gerekend.

Wraking

Een wraking is een verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn. Lees hier over een praktijkvoorbeeld.

Werkstraf

Als iemand een werkstraf krijgt opgelegd door de rechter, moet hij onbetaalde arbeid verrichten. Het werk wordt meestal verricht in ziekenhuizen, bejaardencentra, kinderboerderijen, sportclubs en gemeenten.

Oproepen in vrijwaring

Oproepen in vrijwaring wil zeggen dat de gedaagde in een civiel proces een derde partij kan betrekken bij de procedure omdat die ook met de zaak te maken heeft. Doel is dat de negatieve gevolgen van de uitkomst op die derde partij kunnen worden verhaald.

Vrijspraak

Vrijspraak is de beslissing van de rechter als hij het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht. Het hoeft dus níet bewezen te zijn dat een verdachte onschuldig is, want in Nederland geldt: een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Vormverzuim

Vormverzuim is het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften in een proces of door een bestuursorgaan. Het wordt ook wel procedurefout genoemd.

Voorwaardelijke straf

Een voorwaardelijke straf is een straf die pas uitgevoerd wordt als een veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Hij mag zich binnen de proeftijd niet schuldig maken aan een strafbaar feit. Meestal bedraagt de proeftijd twee jaar.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorzienig is een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken die gezien kan worden als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. Een voorbeeld is de voorlopige regeling bij wie de kinderen verblijven tijdens de behandeling van de echtscheidingsprocedure