Categorie: "Begrippen"

Raad van State

De Raad van State is het hoogste adviescollege van de staat, dat adviseert over wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur. De afdeling bestuursrechtspraak beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.

Raadkamer

De raadkamer is het rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij klachten niet-vervolging. De raadkamer is ook het onderling beraad tussen rechters die een zaak behandelen na de openbare zitting om het vonnis vast te stellen. Lees hier meer.

Pro-formazitting

Een pro-formazitting is een zitting waarop een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Zo’n zitting is nodig als een zaak binnen een bepaalde termijn voor moet komen, maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen.

Proeftijd

De rechter kan iemand een voorwaardelijke straf geven. Dat betekent dat die straf niet uitgevoerd wordt, mits de verdachte tijdens zijn proeftijd een strafbaar feit pleegt. De rechter legt de proeftijd vast in het vonnis.

Procureur

Een procureur is iemand die namens iemand anders optreedt voor de rechtbank, bijvoorbeeld een advocaat die een collega inschakelt indien een rechtszaak niet in zijn eigen arrondissement gehouden wordt. De taak van een procureur is ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke processtukken bij de rechtbank en de advocaat terechtkomen.

Procureur-Generaal

Een Procureur-Generaal, ofwel een PG, is lid van het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding van het openbaar ministerie.
De PG bij de Hoge Raad is het hoofd van het parket bij de Hoge Raad. Het parket vervult daar een andere rol dan bij de rechtbank en het gerechshof. Zij adviseren de Hoge Raad over de uitspraak in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.

Primair

Een primair is een vordering/tenlastelegging of verzoek. Met een primaire vordering wordt aangegeven welke vordering de belangrijkste is in een reeks. Subsidiair volgt op primair. De vordering wordt anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering (primair) niet tot het beoogde resultaat zal leiden. Bijvoorbeeld: primair wordt moord ten laste gelegd, subsidiair doodslag.

President

De voorzitter (‘baas’) van een rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit, wordt president of voorzitter genoemd. Hoewel hij feitelijk de baas is, kan de president geen andere rechters ontslaan en heeft hij geen invloed op hun beslissingen. Lees hier meer.

Pluk-ze

‘Pluk-ze’ is een populaire benaming voor de maatregel die ervoor zorgt dat tijdens of na een strafproces het financiële voordeel van de veroordeelde wordt afgenomen dat verkregen is door het plegen van een strafbaar feit. Lees hier meer.

Passant

Een passant is een veroordeelde die na het uitzitten van zijn straf moet wachten op een plek in een TBS-kliniek. De wachttijd wordt doorgebracht in het huis van bewaring. Een passant kan hiervoor schadevergoeding eisen. Soms duurt het wachten enkele jaren; lees hier meer.