Categorie: "Begrippen"

Dagvaarding

Over de dagvaarding heb ik het al eerder gehad (zie het begrip betekening). Het is een schriftelijke oproep om voor het gerecht te verschijnen.
In een dagvaarding staan niet alleen formele punten (de dag en de tijd waarop iemand voor de rechter moet verschijnen) maar ook de eis en de gronden waarop deze is gebaseerd.

Dading

Dading is een ander woord voor schikking. Het is een overeenkomst tussen twee partijen waardoor een rechter geen uitspraak meer hoeft te doen. Het wordt ook wel transactie genoemd.

Curator

Een curator is een persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld), de curandus. Iemand wordt onder curatele gesteld als hij niet in staat is, zijn zaken goed te behartigen. Dat zou bijvoorbeeld door een geestelijke stoornis of door drankmisbruik kunnen komen.

Contra-expertise

Contra-expertise is een actueel begrip in het licht van de Deventer moordzaak. Het is een tegenonderzoek door een deskundige.
Maurice de Hond zorgde ervoor dat een Brits forensisch instituut opnieuw onderzoek deed naar de DNA-sporen van Ernest Louwes die op de blouse van weduwe Wittenberg gevonden werden.
Uit het onderzoek bleek dat de DNA-sporen niet bewijzen dat Louwes de moordenaar van mevrouw Wittenberg is.

Civiele rechtspraak

Er zijn verschillende soorten rechtspraak. Civiele (ook wel burgerlijke) rechtspraak houdt zich bezig met geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven.

Cautie

Waarschijnlijk weet iedereen wel wat dit is, al komt het woord zelf misschien onbekend voor. Een cautie is de (verplichte) mededeling aan een verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen. ‘You have the right to remain silent…’

Cassatie

Cassatie staat voor het in hoger beroep gaan bij de Hoge Raad tegen de beslissing van een lagere rechter. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland.

Betekening

Betekening is de uitreiking van gerechtelijke stukken zoals een dagvaarding (een oproep om voor het gerecht te verschijnen), een oproeping of een vonnis aan een verdachte of getuige.

Beslag

Beslag staat voor het in beslag nemen van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd omdat ze nodig zijn voor het bewijs of omdat ze gevaarlijk zijn, zoals drugs en wapens. De officier van justitie geeft opdracht tot een beslag.

Bemiddeling

Het woord zegt het eigenlijk al. Bemiddeling is een alternatieve manier om een geschil op te lossen. Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een zaak niet voor de rechter hoeft te komen.